Lejebetingelser


1. Levering og tilbagelevering

Trailer udleveres til leje i god stand og uden synlige fejl.
Enhver klage over dens tilstand skal påtales til udlejeren straks.
Lejeren forpligter sig til at tilbagelevere den i rengjort stand og i samme stand på det aftalte tidspunkt hos udlejer.
Udlejer forbeholder sig ret til igen at tage trailer i besiddelse på ethvert tidspunkt, og uden påkrav, hvis trailer anvendes i strid med denne aftale.

 

2. Skade – tyveri etc.

Hvis traileren beskadiges i lejeperioden eller bortkommer ved tyveri eller på anden måde, skal lejeren eller dennes forsikring dække de totale omkostninger ved reparation/nyanskaffelse.

Lejer er forpligtiget til straks at anmelde skade/tyveri til udlejer eller Rich’s hvis tredjepart er indblandet – tillige til at få alle relevante oplysninger fra denne.

 

3. Betalinger

Lejeren skal betale det aftalte beløb og modtager ved tilbagelevering det anførte depositum.
Lejer betaler alle skader på traileren, herunder beskadigelser fremkommet ved forkert brug, punktering, ved enhver usædvanlig anvendelse. Herunder forbeholder udlejere sig ret til at fakturere lejer for alle udgifter til rengøring og etc. Istandsættelse.

 

4. Skadesløsholdelse

For så vidt dette tillades ved lov, kan udlejer ikke gøres ansvarlig for nogen skade påført lejeren eller tredjepart i forbindelse med brugen af traileren.

 

5. Betingelser for brugeren

Lejer forventes at passe omhyggeligt på traileren.

 

HUSK !! Traileren skal leveres i samme stand som ved afhentning. Evt. Rengøring debiteres med 100,- kr.